Tävlingsbestämmelser

Regler

1 Kap
Allmänna bestämmelser

 
1.1 TÄVLINGSBESTÄMMELSERNAS GILTIGHET
Dessa tävlingsbestämmelser har fastställts av SCF:s styrelse (Förbundsstyrelsen)
den 15 november 2021 och träder i kraft med omedelbar verkan och gäller tills vidare.
 
Det är alla föreningars, ledares, spelares och funktionärers skyldighet att hålla sig förvissade om innehållet i vid var tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
 
1.2 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Föreningar, kommittéer, Regionala TU och andra organ inom SCF har rätt att vända sig till SCF:s Tävlingskommitté (TK) med förslag till förändringar av dessa bestämmelser. TK, som även har rätt att initiera ändringsförslag på eget initiativ, bereder ärendet inför styrelsens beslut.
 
1.2 REGELBÖCKER

Alla matcher som är arrangerade eller sanktionerade av SCF, ska spelas enligt dessa tävlingsbestämmelser samt i enlighet med vid var tid gällande Spelregler Cricket (The Laws of Cricket).
 
Avvikelser från The Laws of Cricket i SCF:s ligaspel framgår av bilagor till tävlingsbestämmelserna.
 
1.3 TÄVLINGSVERKSAMHETENS OMFATTNING
SCF:s tävlingsverksamhet omfattar alla matcher som arrangeras av SCF och är öppna för alla SCF:s föreningar som har erlagt medlemsavgift och ligaavgift för aktuellt år samt fullgjort alla övriga föreskrivna skyldigheter gentemot SCF.
 
1.4 FÖRENINGS RÄTT ATT DELTA I LIGASPEL
Förening, som definieras av sitt organisationsnummer, har rätt att delta i SCF:s tävlingsverksamhet i enlighet med vad som närmare framgår av dessa tävlingsbestämmelser. Denna spelrätt får inte upplåtas eller överlåtas till annan förening.
 
Ny förening börjar alltid i den lägsta divisionen.
 
1.5 ARRANGÖRS ANSVAR
1. Arrangerande förening ska ansvara för att en match genomförs i god ordning och under sportsliga förhållanden.

2.  Arrangerande förening och bortalag är ansvariga för sina respektive åskådares uppträdande.
 
1.6 EKONOMISKT ANSVAR
I SCF:s tävlingsverksamhet deltagande föreningar svarar själva för sina omkostnader.
 
1.7FÖRSÄKRINGSSKYDD
Föreningar och spelare är genom sitt medlemskap försäkrade hos Folksam. För att försäkringen ska gälla måste föreningen ha betalt sin medlemsavgift till SCF samt att spelaren har betalt sin medlemsavgift till föreningen.
 
1.8 SPELARES MEDVERKAN I REKLAM
Spelares medverkan i cricketrelaterad reklam bestäms av föreningen, utom när det avser spelarens medverkan i landslag, där spelarens medverkan bestäms av Förbundsstyrelsen.
 
 1.9 MISSKREDITERING AV CRICKETS ORGANISATIONER
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionärer som offentligen i tal eller skrift eller på annat sätt allvarligt misskrediterar ICC, SCF och till SCF anslutna organisationer får, dock med beaktande av svensk grundlag, ådömas en straffavgift enligt § 1.14 nedan eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
 
1.10 VADHÅLLNING PÅ MATCH M.M.
Föreskrifter om förbud mot vadhållning m.m. finns i Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet
 
1.11 PENNINGPRISER I UNGDOMSTÄVLINGAR
Penningpriser får inte förekomma i tävlingar för ungdomar upp till och med 19 år.
 
1.12 SCF:s DISCIPLINNÄMND
DN handlägger och beslutar som första instans i alla SCF-relaterade ärenden om förbundsbestraffningar enligt 14 kap. RF:s stadgar samt ärenden enligt Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.
 
1.13 SCF:s TÄVLINGSKOMMITTÉ (TK) OCH REGIONALT TÄVLINGSUTSKOTT (TU)
TK har, tillsammans med Förbundsstyrelsen, det övergripande ansvaret för SCF:s tävlingsverksamhet, och är beslutande organ i tävlingsärenden som framgår av dessa tävlingsbestämmelser eller andra tävlingsregler.
 
Regionalt TU, som utses av Förbundsstyrelsen, handlägger och beslutar, med stöd av tävlingsbestämmelserna, Förbundsstyrelsens föreskrifter och andra tävlingsregler, i alla tävlingsärenden relaterade till de tävlingsserier som Förbundsstyrelsen fastställt för respektive Regionalt TU, däribland, men inte begränsat till, ärenden om straffavgifter och andra tävlingsbestraffningar.
 
Med stöd av 12 kap. 4 § RF:s stadgar gäller vidare följande.
- Straffavgift får, när denna påföljd är föreskriven i tävlingsbestämmelserna eller andra tävlingsregler, enligt 12 kap. 4 § RF:s stadgar, utdömas med högst 25.000 kr.

- Om två eller flera spelare, vid ett och samma dopingkontrolltillfälle i samband med en match, har befunnits dopade med otllåten substans, ska laget de representera anses ha förlorat matchen med W.O. Oavsett om dopingkontroll skett i samband med match eller ej, ska laget inför nästkommande tävlingssäsong degraderas en nivå i ligasystemet.

- Om två eller flera spelare vid ett och samma matchtillfälle har befunnits ha medverkat till manipulation enligt Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet, ska matchen anses vara förlorad för laget de representerar med
W.O. och laget ska inför nästkommande tävlingssäsong degraderas en nivå i ligasystemet.

-  Om två eller flera styrelseledamöter i en förening har befunnits skyldiga till ekonomiska oegentligheter som enligt 14 kap. 2 § 15 p. RF:s stadgar allvarligt skadat idrottens anseende, ska föreningens representationslag, herrar, inför nästkommande tävlingssäsong degraderas en nivå i ligasystemet.
 
I allvarliga fall kan en förseelse enligt tävlingsreglerna även bli föremål för anmälan till DN om förbundsbestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Finner Regionalt TU att ett beslut i ett tävlingsärende är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter, får beslutsorganet ändra beslutet efter det att parterna getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Sådan omprövning får inte ske när det ursprungliga beslutet har överklagats.
 
1.14 ÖVERKLAGANDE
Överklagande av DN:s beslut om förbundsbestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar samt beslut med stöd av Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet får, inom 14 dagar, överklagas hos RIN.
 
Regionalt TU:s beslut i tävlingsärenden får, inom 14 dagar, överklagas till TK. TK:s beslut får, inom 14 dagar, överklagas hos RIN enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.
 
Förbundsstyrelsens beslut får i förekommande fall, inom 14 dagar, överklagas hos RIN i enlighet med vad som föreskrivs i 15 kap. RF:s stadgar
 
 1.15 JÄV
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv eller ledamotens organisation är involverad, eller av vars utgång ledamoten eller ledamotens organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit, eller i vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig.
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att ledamoten är jävig eller att ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas.
 
1.16 PRESKRIPTION
Straffavgift eller annan tävlingsbestraffning får inte åläggas någon senare än tre månader efter det att händelsen begicks eller blev känd.
 
Ett ärende enligt förevarande tävlingsbestämmelser kan inte bli föremål för prövning senare än ett år från det aktuella sakförhållandet ägde rum.
 
 1.17 TOLKNING
TK har rätt att besluta om tolkning av tävlingsbestämmelserna och att i alla uppkommande tävlingsrelaterade frågor göra utfyllande föreskrifter i frågor som inte är reglerade i bestämmelserna.
 


2§ EKONOMISKA BESTÄMMELSER
 

Nedanstående krav är uppdelade i två nivåer. O innebär ett obligatoriskt krav och ska vara uppfyllt för deltagande i aktuell serie. R innebär att det är en rekommendation, dvs. det är inte ett obligatoriskt krav. Föreningarna uppmanas dock att sträva efter att uppfylla kraven för R då dessa på sikt kommer att flyttas från R till O.
 

                                                      3 § LIGABESTÄMMELSER

Det nationella seriesystemet delas in enligt följande:

 • Långa formatet 40 overs
 • Korta Formatet T20
 • Korta formatet T10

 
3.1 LIGANS STRUKTUR


3.1.1  Herrar 40 overs

 • 40 overs En division Regionalt

  
3.1.2 Avancemang och nedflyttning
Avancemang och nedflyttning (Relegation) i One Day-serien framgår av följande diagram:
 


En förening med två lag i samma division ska placeras i olika grupper inom respektive division, under förutsättning att det finns mer än en grupp. Annars får lagen från samma förening i samma division och grupp spela första seriematchen för fastställande av vilka spelare som tillhör respektive lag.

3.1.3Herrar T20
Antal divisioner;

 • Allsvenskan – Nationellt
 • Superettan – Regionalt
 • Division 1 – Regionalt
 • Division 2– Regionalt

 
3.1.4Avancemang och nedflyttning
Avancemang och nedflyttning i T20 serien, inklusive kval för avancemang, framgår av följande diagram:

3.1.4   Avancemang och nedflyttning
Avancemang och nedflyttning i T20 serien,
inklusive kval för avancemang,
framgår av bilden till vänster..

Det är inte tillåtet att två lag från samma förening deltar i den högsta serien, dvs. Allsvenskan. Det är tillåtet att två lag från samma förening deltar i Superettan, division 1 och division 2, om två lag från samma förening hamnat i samma division på grund av avancemang eller nedflyttning.

3.1.5 Herrar T10 – Swedish Cup T10

 •     Nationellt Swedish Cup T10 (Inga divisioner)
 •     Herr Swedish Cup T10 ska spelas nationellt delad i olika regioner. Vinnare av varje region ska mötas och kvalificeras till              slutspel.        
 •     Vinnare av Swedish Cup T10 ska representera Sverige i den europeiska ligan, ECL.


3.1.6 Dam Swedish Cup T10

 • ·   Nationellt Swedish Cup T10 (Inga divisioner)
 • ·   Ska spelas som en turnering enligt föreskrifter utfärdade av damkommittéen

 
3.1.7 Ungdomsserie
Ungdomsserien U19 och U15 är uppdelade i två regioner, Norra och Södra. TU administrerar följande serier, dess slutspel och kvalspel:

•         T20 U19
•         T20 U15

3.1.8 Slutspel
Vinnarna av de regionala Nord- och Syd-grupperna ska spela en Grand Final-match.
TK beslutar om vilken anläggning/arena som ska användas för Grandfinalen. TK ansvarar också för att beslutet publiceras innan seriestart.

3.1.9 Semifinal och Final
TK beslutar om datum för att slutföra finalspel samt en reservdag för att kunna komplettera semifinal och final. Följande gäller:

 •    Inget omspel (re-match) kommer att genomföras.


Vid uteblivet slutspel ska vinnare utses av TK i följande nämnd ordning:

 •    Laget med flest poäng i ligan, eller
 •   Vid lika poäng laget med högre NRR i ligan (räknat till 2 decimaler), eller
 •    Vid lika NRR slantsingling

 
3.2 LIGASPEL
En förbundsserie är ett ligaspel som administreras av SCF. Beträffande förutsättningarna för förening att delta med två lag i samma liga, se § 3.1.2.ovan.
 
3.3 INTRÄDE I LIGASPELET
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till förbundsserie och senast vid tidpunkten för anmälan, uppfylla de fastställda kraven på medlemskap i SCF samt ha fullgjort sina övriga ekonomiska skyldigheter till SCF.

Förening som deltar i förbundsligaspel är skyldiga att delta i SCF:s obligatoriska möten och utbildningar.

Förening som deltar i förbundsligaspel är skyldiga att göra sitt medlemsregister i Idrottonline synligt för SCF.

Lag som är kvalificerat att delta i en förbundsserie, men som inte anmält sig inom föreskriven tid, är berättigad att delta i närmast lägre serie, under förutsättning att anmälan till den lägre serien inkommit till administrerande organ.
 
3.4LAGNAMN
1.  Med föreningsnamn avses föreningens officiella namn med registrerat organisationsnummer. Förening får benämna enskilda lag med annat namn.

2.  Föreningen bör sträva efter ett långvarigt lagnamn, gärna anknutet till ortsnamn.

3. Lagnamn och byte av lagnamn, ska efter anmälan godkännas av TK.

4. Ansökan om byte av lagnamn måste ske senast den 1 december före nästkommande tävlingssäsong.

5. Beträffande förbundsserierna är det obligatoriskt att alla föreningar registrerar sina respektive lag som en grupp (lag) i IdrottOnline.

6. Föreningen ansvarar för att laget finns inlagt i IdrottOnline
 
3.5 SPELPROGRAM

TK fastställer rutiner för hur spelschema upprättas.
 
3.6 MATCHDAGAR
TK fastställer matchdagar och klockslag för respektive match. Vid fastställandet av matchdagar och klockslag, är det en skyldighet för TK att ta hänsyn till det av SCF upprättade tävlingskalendariet. Särskild hänsyn ska beaktas för matchdagar för svenska mästerskap, internationellt kvalspel, landskamper, förberedelser inför landskamper samt av SCF sanktionerade turneringar.

3.7 SPELTID
Speltiden för senior- och U19 cricket
 

3.8 SPELKRITERIER OCH SPELTID FÖR BARN- OCH UNGDOMSCRICKET
SCF fastställer spelkriterier och speltid i barn- och ungdomscricket i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av TK i samråd med Ungdomskommittén.
 
3.9 FÖRENINGENS ARRANGERADE TÄVLING OCH TRÄNINGSMATCHER
En förenings eget arrangemang av tävling, cup eller träningsmatcher i cricket kräver ett föregående godkännande av TK.

1. Internationella tävlingar:
Förening som planerar att anordna en internationell tävling eller cup ska ansöka om godkännande hos SCF minst 60 dagar innan turneringen.

2.  Nationella tävlingar:
 Förening som planerar att anordna en nationell tävling eller cup ska ansöka om godkännande hos SCF minst 21 dagar innan turneringen
 
3.10 WALKOVER (W.O.)
1. Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta omgående till Regionalt TU, som beslutar om konsekvenserna för laget och för tävlingen.

2. Regionalt TU beslutar i frågor som rör WO i förbundstävlingarna.

3. Förening vars lag lämnar WO i förbundstävlingar för seniorer utesluts ur den divisionen och formatet laget deltagit i, samt 500kr i böter som straffavgift.

4. Förening vars ungdomslag lämnar WO i förbundstävlingar ska efter beslut av Ungdomskommittén ådömas en straffavgift på 500 kr och minskning av 2 ligatabell poäng.

5. I ungdomsserierna utesluts föreningens lag efter två (2) lämnade WO.

6. Uteslutet lags spelade och icke spelade matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagets erövrade poäng ska annulleras.

7. Lag som lämnar W.O. i sista serieomgången, kval- eller slutspel ska flyttas ner till nästa underliggande serie den kommande säsongen.

8. Om ett lag kan presentera omständigheter som gör att det finns särskilda skäl till W.O. får Regionalt TU besluta att laget får fortsätta att delta i tävlingen och att samtliga matcher till vilka W.O. lämnats ska spelas på tid och plats som Regionalt TU beslutar.

3.11 SPELARE I TRUPPEN
I förbundsserierna är det obligatoriskt att alla föreningar ska registrera sina spelare i IdrottOnline med fullständigt personnummer om det finns ett. Alla spelare ska vara registrerade i den IdrottOnline-grupp (lag) som replikeras i SCF:s App (CricClubs).

Varje registrerad spelare ska ha en bild (typ: passfoto) av sig själv, helst i klubbdräkt samt ska komplettera sin egen profil med bevisad utbildning inom cricket och idrott.

Undantag enligt ovan gäller för spelare med skyddad identitet. TK beslutar hur uppgifter om berörda spelare ska hanteras.
 
3.12 UTLÄNDSKA SPELARE
En utländsk/EU/EES/ /EFTA spelare är en spelare som inte är folkbokförd i Sverige. Förening får ha fler än en EU/EES/EFTA/utländsk spelare registrerade. För att sådan spelare ska få delta i SCF:s seriematcher och turneringar gäller följande:

 • Endast en (1) utländsk (dvs. icke-EU/EES/EFTA) medborgare per match tillåts att spela i SCF:s ligamatcher om denne saknar Svenskt personnumer eller samordningsnummer. Spelaren ska registreras med pass eller identitetsdokument hos SCF.
 • EU/EES/EFTA-medborgare får spela i SCF:s seriematcher och SCF:s turneringar om spelaren kan bevisa att hen inte spelar i någon annan liga i ett annat land under den pågående SCF- säsongen.Spelaren ska registreras med pass eller annat identitetsdokument hos SCF.
 • Det finna inga restriktioner för utländska/EU/EES/EFTA-medborgare att delta i SCF:s seriematcher om spelare har svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • Utländska/ EU/EES/EFTA-spelare ska vara registrerade i IdrottOnline och SCF:s App (CricClubs) innan spelaren får delta i en seriematch. Registrering måste ske senast tre (3) dagar innan match.
3.13 ASYLSÖKANDE
Asylsökande spelare får spela med LMA-nummer, samordningsnummer eller tidigare aktiva LMA- nummer. Spelare med samordningsnummer ska registreras med folkbokföringsadress. Ett bevis på samordningsnummer ska också omedelbart kunna visas upp på begäran av SCF-representant.
 
3.14 SPELARENS BEHÖRIGHET
1. För att kvalificera sig som spelare måste spelaren vara registrerad enligt §3.11.

2. En spelare måste ha spelat minst två (2) gruppspelsmatcher i det lag som hen ska representera i en semifinal eller final i samma format, säsong och förening.

3. Deltagande i en match som resulterade efter motståndarens W.O. ska räknas som deltagande i matchen. Suppleantfältspelare räknas inte som deltagande i en match.

4. Om ett lag lämnat W.O. eller om en match har avbrutits på grund av väder- eller ljusförhållanden, ska alla spelare betraktas som att ha ingått i det nominerade laget och räknas som deltagare i matchen.

5. Följande ska endast tillämpas på föreningar som har fler än ett lag som spelar i förbundsserie:
    1. Det gäller spelare som har spelat i SENASTE matchen i den högre divisionen.

    2. Endast två (2) spelare får spela från den högre divisionen i den lägre divisionen.  

   3. Dessa två (2) spelare får kasta ball (bowling) efter att 50% of ”Overs” har kastats.

   4. Dessa två (2) spelare får komma in som slagman (batting) efter nummer 6.

   5. Dessa regler gäller inte kvinnor.

   6. Dessa regler gäller inte ungdomar U15 och U19.

3.15 SPELARTRANSFER
Spelare får byta förening fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars. Beträffande övergångar under annan tid, se § 3.15.1.

1. När en spelare har spelat en tävlingsmatch med en förening under pågående säsong får spelaren, under resten av säsongen, inte representera annan förening. Detta gäller alla serienivåer.

2. En spelare får vara medlem i olika föreningar men får endast representera en förening under en och samma tävlingssäsong.

3.  Vid byte av förening ska SCF informeras omedelbart med följande;
       a. NOC (No Objection Certificate) behövs;
       i. För att skydda klubbens finansiella skulder t.ex. i fråga om medlemskap.
       ii. För att skydda klubbens material, utrustning t.ex. cricketutrustning och klubb- uniform.

3.15.1 Speciella regler
Följande regler gäller vid byte av förening under perioden fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 december.

1. En spelare får göra byte av förening om spelaren flyttar från en ort till en annan som ligger mer än 100 km från den nuvarande föreningens hemort.

2. Det nya hemadressen och den nya föreningsadressen ska ha en avstånd på minst 100 km från nuvarande hemorten. Den nya hemadressen ska styrkas med personbevis.

3. Den nya föreningens styrelse ska via e-mail underrätta SCF senast tre (3) dagar innan spelaren får delta i en match med sin nya klubb. 

4. Dessa regler gäller inte för damligan eller ungdomsligan.
 
3.16 TRANSFERFEE/ ÖVERGÅNGSAVGIFT
1. Med undatag av vad som föreskrivs i 3 och 4 punkten nedan, fakturerar SCF en övergångsavgift på 1.500 kr, när en spelare byter förening. Detta gäller alla övergångar oavsett när på året övergången sker.
Fakturan skickas till den förening, som spelaren gör en transfer till.

2. Betalningen måsta ha kommit in på SCF:s konto innan spelaren får delta i någon match med den föreningen.

3. Övergångsavgift ska inte betalas för spelare som flyttar från en ort till en annan som ligger 100 km eller mer från den tidigare föreningens hemort.

4. Senast tre (3) dagar innan spelaren får delta i en match med sin nya förening, ska den nya föreningens styrelse via email informera SCF om föreningsbytet.

5. Övergångsavgift utgår inte för spelare i damligan och ungdomsligan.
 
3.17 POÄNGBERÄKNING
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande:
 • Vinnande lag får 2 poäng
 • Förlorande lag 0 poäng.
 • Vid oavgjord match får vardera laget 1 poäng.
 • Vid oavgjord match i knockout/slutspel/kval gäller Super Over-principen enligt § 3.19

3.18 PLACERING I LIGATABELL
Vid match enligt seriemetoden ska poängräkning vara:
1. Vid seger 2 poäng till segrande lag
2. Vid oavgjort resultat, 1 poäng tilldelas vardera laget
3. Vid lika tabellpoäng när serien är slut ska placeringen avgöras enligt i följande nämnd ordning:
     a. Net Run Rate (NRR), eller
     b. Antalet gjorda Wickets, eller
     c. Lagens resultat när de möttes i serien avgör (Vinnande lag), eller
     d. Om ett avgörandet inte kan nås enligt ovan, ska slantsingling
(toss of a coin) avgöra resultatet; dock endast när det är fråga om vidare kvalificering till nästa nivå eller turnering.

3.19 SUPER OVER PRINCIPEN
Vid oavgjort resultat gäller följande:
1. I gruppmatcher ska 1 poäng tilldelas vardera laget. Super Over-principen ska inte tillämpas.

2. I match enligt utslagsmetoden (Knock-out stage), t.ex. i slutspel och kvalspel, ska Super Over- principen tillämpas för att uppnå ett slutgiltigt resultat.

3. När Super Over-principen tillämpas ska matchen spelas tills det finns ett resultat. Reglar för Super-Over är beskrivna i SCF:s Spelregler, se SCF:s hemsida.

https://www.swedishcricket.org/globalassets/svenska-cricketforbundet/dokument/tavling/regler/scf- seplreglar-od-t20-t10.pdf
 
3.20 MATCHPROTOKOLL
1. Det är rekommenderat att alla föreningar ska föra matchprotokoll i traditionella protokollsböcker tillsammans med den obligatoriska digitala protokollföringen för att framställa bevis för det fall att den digitala protokollföringen inte fungerar.

2. Alla föreningar är skyldiga att använda SCF:s digitala matchprotokollapplikationen (CricClubs).
 
3.21 SPELDRÄKTER
1. Alla föreningar ska ha färglagda matchdräkter. Dräkten får inte vara helvit.

2. En spelare som inte är ordentligt klädd är inte tillåten att spela utan medgivande av motståndarens kapten och domare.

3. Färgade benskydd (pads) måste användas av slagmän och grindvakter (wicketkeepers).

4. Vad som föreskrivs ovan gäller inte damcricket.

3.22 SPELARNAS SKOR
1. Spelare som använder skor med metallspikar får inte sätta sin fot på någon form av artificiellt mittparti (pitchen) på spelplanen.

2. Överträdelse enligt ovan medför fem straffpoäng (5 runs) som tilldelas motståndarlaget.
 
3.23 DOMARDRÄKTEN
I förbundsserierna ska domare vara iklädd dräkt med av TK godkänd färg.
SCF äger och förfogar ensamt över alla reklamrelaterade rättigheter avseende domardräkterna. Reklam ska godkännas av TK.
 
3.24 BOLLAR
Endast boll enligt MCC:s regler gällande vikt och storlek får användas i förbundsseriematcher.
 
 3.24.1 Män
Vikt: minst 155.9 g (5.5 oz), högst 163 g (5.75 oz).
Storlek: minst 22.4 cm (8.81 in), högst 22.9 cm (9 in) i omkrets

3.24.2 Kvinnor
Vikt: minst 140 g (4.94 oz), högst 151 g (5.31 oz).
Storlek: minst 21.0 cm (8.25 in), högst 22.5 cm (8.88 in) i omkrets
 
 3.24.3 Ungdomar - U13
Vikt: minst 133 g (4.69 oz), högst 144 g (5.06 oz).
Storlek: minst 20.5 cm (8.06 in), högst 22.0 cm (8.69 in) i omkrets
 
 3.24.4 Förlorad boll eller olämplig för spel
Om bollen inte hittas under pågående spel eller när bollen, enligt domarnas bedömning, anses olämplig för spel, ska domarna ersätta den med en använd boll som är lika sliten som den tidigare bollen var innan den behövde bytas ut. När bollen byts ut ska domarna informera slagmännen och kaptenen för utelaget.
  
3.24.5 Slagträ
Slagträ får endast vara gjort av trä. Hårdheten på trämaterialet och slagträets ytstruktur får inte vara sådant att det orsakar oacceptabel skada på bollen.
 
3.24.6 Storlek
Den totala längden på ett slagträ, när den nedre delen av handtaget sätts in, får inte vara mer än 96.52 cm. Slagträytan får inte överstiga följande dimensioner:
Bredd: 10.8 cm
Djup: 6.7 cm
Kanter: 4.0 cm

3.25 RESULTATRAPPORTERING M.M.
Rapportering sker enligt det digitala scoringsystemet - CricClubs.
Det är obligatoriskt att CricClub protokollförings-app används i varje match och protokollet ska sändas elektroniskt av domare/protokollförare direkt när det föreligger ett slutgiltigt resultat.
Domaren ansvarar för insändningen av protokollet. Om den elektroniska rapporteringen inte fungerar, är det domarens plikt att lämna rapporten till TK senast inom tre dagar.

Vid underlåtenhet från domarens sida är SCF inte förpliktat att betala ersättning till domaren. Underlåtenhet kan också medföra en straffavgift på 1.000 kr, som beslutas av TK.

Domaren är skyldig att skicka in en matchrapport till TK senast inom 48 timmar från matchens slut.
 
3.26 MATCHÄNDRING
SCF kan besluta att ändra matchdag, tid och arena på grund av omständigheter som kommit till hemmalagets eller bortalagets kännedom efter spelprogrammets fastställande. Följande gäller vid matchändring.

1. Matchdag, tid och arena kan endast ändras om cricketplanen är inte tillgänglig. Detta måste styrkas med skriftlig information från kommunen eller annan som hyr ut planen.
 
2. Matchdag, tid och arena får inte ändras på grund av:
     1. regn.
     2. att spelare inte är tillgängliga.
     3. att spelare deltar i landslag och /eller annnan av SCF organiserad aktivitet.
     4. att föreningen har en annan match i en annan division, ungdomsserie eller annan föreningsaktivitet.
 
 3.26.1Påföljder
Om förening har ändrat matchdag eller tid på egen hand utan att att ha fått TU:s godkännande gäller följande:

    1. Poängavdrag för båda lagen i aktuell match
    2. Avdrag med ytterligare 2 poäng för vardera laget utifrån resultattabellen
 
3.27UPPSKJUTEN ELLER AVBRUTEN MATCH
3.27.1Uppskjuten match på grund av förseningar orsakat av ett lag

1. Om bortalaget är försenat i mer än 45 minuter till en match, ska hemmalaget tilldelas segern med ”Match Awarded” och ska få matchpoäng. Detta gäller dock inte om bortalagets försening orsakats av en oförutsedd situation, t.ex. trafikhinder eller annat förhållande utanför lagets kontroll. Det ankommer på bortalaget att bevisa att ett sådan händelse inträffade.

2. Bortalag som har färdats i mer än 150 km till matchen, får tillgodoräkna sig 30 minuter extra för att ta sig till cricketplanen utan påföljd enligt punkten 1 ovan.

3.27.2 Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och planförhållanden
Domaren bestämmer ensamt om cricketplanen på grund av väderleksförhållanden inte är duglig för att spela en seriematch.
Om det föreligger behov att minska Overs, ska det ske enligt följande:
1. Beslut att i samband med match skjuta upp eller avbryta en match på grund av väderleks- eller planförhållanden ska fattas av domaren.

2. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till samtliga omständigheter vid matchtillfället, är att matchen ska spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.

Match som skjuts upp eller avbryts på grund av väderleks- eller planförhållanden, och som inte kan återupptas samma dag ska inte återupptas eller spelas om en annan dag.

Resultatet av en match som avbrutits sedan den påbörjats, men som inte kunnat återupptas samma dag är oavgjort, om mindre än följande av de schemalagda (Overs) spelats av både lagen:
 •         T20 - 5 overs
 •         30-over match - 12 overs
 •         40-over match - 16 overs
 •         50-over match - 20 overs.

Beträffande match som avbrutits på grund av väderleks- eller planförhållanden, men som återupptagits ska medföra reduceringar enligt följande:

1. För alla avbrott som inträffat utförs en reduktion i Overs på 1 Over/4 minuter förlorad tid.

2. Det reviderade målet (Target runs) av påverkade matcher ska beräknas med hjälp av Duckworth-Lewis-Stern (DLS)-metoden.

3. Domaren ska i förhand informera båda lagen om att Duckworth-Lewis-Stern-metoden kommer att tillämpas.

4. Vid försening på grund av regn som kan förväntas vara ihållande eller som har varat i mer än 45 minuter får domaren, efter noggrant övervägande, besluta att ställa in (Abandoned) matchen.

3.27.3 Avbruten match på grund av ordningsstörning
Enligt MCC Law 41 och 42 får en domare ge varningar eller utvisa spelare. Domaren ska inte tveka att använda detta för att upprätthålla ordning och reda på planen.

Domaren har under matchen rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt äventyras på arenan. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen ska avbrytas. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att skäl till detta föreligger.

Beträffande avbruten match som återupptas, ska spelet fortsätta utifrån spelad tid, poäng och övriga regelrelaterade förhållanden, som rådde när matchen avbröts.

Spelare som, när matchen återupptas, är registrerade och i övrigt behöriga att representera berörd förening får delta med följande undantag:

1. Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna matchen får inte delta när matchen återupptas.

2. Spelare som antecknats på spelarförteckningen före det att matchen avbrutits men som inte längre är registrerad för föreningen när matchen återupptas får inte delta.

3. Avbrottstiden ska inte inräknas i strafftiden för spelare under MCC Law 24.

4. Varningar och utvisningar som delats ut i den avbrutna matchen, gäller alltjämt när matchen återupptas.

3.28 KONSEKVENSER AV ORDNINGSSTÖRNING SOM FÖRORSAKAR AVBRUTEN MATCH
Tävling enligt seriemetoden och KnockOut
1. När ett lags spelare lämnar spelplanen före speltidens slut, ska domaren besluta att det inte felande laget tillerkänns segern med ”Match Awarded”.

2. Om ett lags ledare eller spelare, för vilka lagets förening kan anses vara ansvarig, som under pågående seriematch eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska domaren besluta att det inte felande laget tillerkänns segern med ”Match Awarded”.

3. Om båda lagen anses vara ansvariga för att matchen avbrutits, ska båda lagen fråntas erhållna poäng i den aktuella matchen samt tilldelas en ”Match Abandoned”.

4. Vid upprepade förseelser får ett lag uteslutas ur den serie laget deltar i.
 
3.29 OMSPEL AV FÄRDIGSPELAD MATCH
Domarens beslut som rör spelet och matchens resultat är slutgiltiga. Klagomål mot domares beslut i enligt spelreglerna kan inte föranleda omspel av matchen.
 

4§ ANSVAR OCH SKYLDIGHET INFÖR LIGAMATCHER

4.1 KALLELSE OCH INSTÄLLELSE TILL MATCH
1. Hemmalagets förening ska informera bortalag/förening samt funktionärer om cricketplanens adress och tid för match senast tre (3) dagar före matchdagen.

2. Oavsett färdsätt åligger det bortalag/förening att anlända i god tid till arenan; allt i syfte att matchen ska kunna starta på fastställd tidpunkt.

3. Bortalag som reser mer än 150 km från hemorten, har 30 minuters extra tid på sig att infinna sig på arenan; dock ska hemmalaget omgående informeras om eventuell uppkommen försening
 
4.2 MATCH
1. Matchen ska börja på fastställt klockslag

2. Domaren ska genomföra slantsingling ska senast 15 minuter före utsatt matchtid.

3. Om en lagkapten inte är närvarande, ska laget nominera en ersättare för detta ändamål.

4. När slantsingling utförts, bör beslut om slaglag eller fältlag omedelbart bestämmas av den vinnande kaptenen.
Tidslinjer för spelet (exklusive dryckespauser) är:
 

En dryckespaus på fem (5) minuter ska genomföras halvvägs genom varje innings. I 50 over matcher 5- minuters dryckespauser genomförs efter den 15:e och 30:e Over. Tidpunkter och varaktighet för alla intervall får inte ändras, förutom om antalet Overs som ska spelas i matchen har ändrats. Under dessa omständigheter ska domaren informera kaptenerna och Scorer/Protokollförare om den reviderade ordningen.
 
4.3 TILLTRÄDE TILL MATCHARENA
1. Den som bär klädesplagg eller medför flagga, banderoll eller annat föremål med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, liksom varje annan form av diskriminerande uttrycksmedel, får vägras tillträde till matcharena.
Den som anträffas inom matcharenan och som bär klädedräkt eller föremål som anges ovan, får av arrangören avvisas från arenan.

4.4 ORDNING OCH SÄKERHET
Det är hemmalagets/arrangerande förenings skyldighet att följa de överenskommelser som bestämts avseende arrangemanget, och att vidta alla åtgärder för att skydda domare, övriga funktionärer och gästande lag från övergrepp samt i övrigt se till att god ordning råder för att fullgöra matchen.

Det är vidare hemmalagets/arrangörernas skyldighet att svara för att inte obehöriga personer uppehåller sig bakom kontrastskärm eller i övrigt längs spelplanens gränsningslinjer.

Särskilt ska beaktas:
1. att inte föremål kastas som medför eller innebär fara för personskada.
2. att ingen obehörig ger sig in på planen och därmed stör ordningen.
3. att ingen, varken spelare eller åskådare uppträder olämpligt.
4. att alla former av pyroteknik är förbjudet i samband med match.
5. Bortalaget/Gästande förening har det fulla ansvaret för sina supportrar.
 
4.5 ANLÄGGNINGS- OCH ARENAKRAV
4.5.1 Godkännande av Anläggning/Arena

1. Match ska spelas på arena eller anläggning som har godkänts av SCF.
2. Hemmlaget/Arrangerande förening ansvarar för att matcharena i samband med match är säker för alla närvarande personer
3. Föreningen ansvarar för att följa de av SCF fastställda kraven enligt § 4.4 ovan.

4.5.2 Anläggningskrav
Nedanstående krav är uppdelade i två nivåer. O innebär obligatoriska krav och ska vara uppfyllda för deltagande i aktuell serie. R innebär att det är en rekommendation men inget obligatoriskt krav.
Föreningarna uppmanas dock att sträva efter att uppfylla kraven för R, då dessa på sikt kommer att flyttas från R till O. 

4.5.3 Påföljder vid underlåtenhet att följa arenakrav
1. Om arrangerande förening under tävlingsserie inte lever upp till de obligatoriska kraven, får de två (2) poängs avdrag vid det första matchtillfället.

2. För varje ytterligare tillfälle förening underlåter att följa de obligatoriska kraven, ska föreningen ådömas en straffavgift på 1.000 kr plus två (2) poängs avdrag för varje tillfälle.
 
4.5.4 Dispens från beslutade minimikrav
En beviljad dispens är alltid tidsbegränsad och ska inkludera en handlingsplan för åtgärdande av de undantag för vilka dispens har sökts. Dispens ges av TU.
 
4.6 REKLAM PÅ CRICKETUTRUSTNING OCH ARENAREKLAM
4.6.1 Cricketutrustning
1.       Reklam behöver inte registreras hos SCF.
2.       Reklam får förekomma enligt följande: På tröjor, byxor, hjälmar, benskydd, handskar och slagträ.
3.       Reklam får göras för ett eller flera företag.
4.       Kommuns namn får användas som reklam.
5.       Reklam får inte innefatta sådana texter, som anses anstötliga eller sårande
6.       Reklam får inte innehålla politiska budskap och inte heller göras för alkohol eller tobak.
7.       Reklam får inte förekomma på bollen.
8.       Förening är ensamt ansvarig för reklamavtal.

4.6.2Begränsningar gällande reklam
1.       Ingen reklam får förekomma på bollen
2.       Reklam får inte förekomma på spelplanens mittparti (Pitchen)
3.       Reklam får inte förekomma på kontrastskärm, undantaget när det sker bakom slagmannen och inte används av slagmannen.

4.6.3 Reklam på domarutrustning
1. SCF äger och förfogar ensamt över samtliga reklamrättigheter relaterade till domarutrustningen.

4.6.4 Dräktreklam
1. Dräktreklam får inte vara utformad på ett sådant sätt att den försvårar domarens arbete.
 
Om reglerna gällande reklam inte följs har TU rätt att besluta om WO
 

5§ FUNKTIONÄRER

5.1 DOMARE
Krav på domare
SCF utser domare till alla förbundseriermatcher

5.1.2 Domaruttagning
Regionala TU fastställer domaruppdrag i respektive förbundserie.

5.1.3 Domares ersättning
SCF:s styrelse fastställer ersättningsbestämmelser för domaruppdrag i respektive förbundserie.

5.1.4 Utbetalning av domararvode
Domararvodet rapporteras enligt de föreskrifter som finns till SCF, som ansvarar för utbetalningen av arvodet. SCF är skyldigt att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Alla domare måste ha ett svenskt personnummer.

5.1.5 Scorer/ Protokollförare
1. Varje förening ska ha en protokollförare ”Scorers”, som ska föra matchprotokollet.

2. Det rekommenderas att alla föreningar ska föra matchprotokoll i traditionella protokollsböcker tillsammans med den obligatoriska digitala protokollföringen för att användas som bevis i fall den digitala protokollföringen inte fungerar.

3. Alla föreningar är skyldiga att använda SCF:s digitala matchprotokoll app (CricClubs).
       a. De nominerade ”Scorers” skall helst inte ingå i den spelande laget

4. Det rekommenderas att ”Scorers” utbildar sig i båda digital och traditionell ”Scoring” enligt
nedan:

Utbildningskrav för protokollförare.
 

                                                                    6§ BILAGA 1

6.1 ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH BESLUT I ÄRENDEN OM ÖVERTRÄDELSER AV RF:s och SCF:s REGELVERK
Förbundsbestraffningar handläggs av DN enligt 14 kap. RF:s stadgar och MCC LAW 41 och LAW 42. Tävlingsbestraffningar och övriga tävlingsrelaterade ärenden handläggs enligt dessa tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. TU är beslutsorgan i ärenden om bl.a. förseelser begågna i samband med SCF:s serier herr, ungdom och dam, eller annan av SCF administrerad tävling, internationell tävling samt kurser och läger utomlands. DN:s och TU:s beslut får överklagas hos RIN enligt vad som föreskrivs i 6, 14 och 15 kap. RF:s stadgar.

1. Bestraffningsnivån styrs av MCC Law 41 orättvist spel, MCC Law 42 spelares uppförande. men det får inte strida mot RF:s bestämmelser.

2. Under matchen är det domaren som har enväldig auktoritet på spelplanen och styrs av cricketens spelregler, lagar och dessa tävlingsbestämmelser.

3. Utanför spelplanen har hemmalaget ansvaret för att cricketsportens lagar och dessa tävlingsbestämmelser följs. Hemmalagets förening är skyldig att till DN respektive TU anmäla förseelser som förekommer under dess ansvar.

4. Det är domarens ansvar att lämna in sin matchrapport, kapten ansvar för att poängen registreras i Digital Scoring App.

5. Rapporter som innehåller kommentarer som bryter mot Uppförandekod, Cricketens ande och RF:s bestraffningsregler ska granskas av DN respektive TU utifrån respektive organs ansvarsområde.

6. TU ska bedöma om en straffbar tävlingsförseelse har begåtts och i så fall fatta beslut enligt ”Code of Conduct”.
 
6.2 RF:s STADGAR OCH REGLEMENTEN
Förutom vad som angetts ovan är SCF, SCF:s medlemmar, utövare, ledare och funktionärer bunda av bl.a. följande.

1. Missbruk av dopingpreparat m.m. bestraffasgt, Idrottens Antidopingreglemente.

2. Vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet är otillåten och bestraffas enligt Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet

3. Ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende bestraffas enligt 14 kap. 2 § 15 p. Även 12 kap. 4 § RF:s stadgar innehåller för SCF:s tävlingsverksamhet bindande bestämmelser.
 
6.3 DISCIPLIN OCH UPPFÖRANDEKOD
1. Kaptenerna specifikt, och spelarna i allmä nhet, är ansvariga för att hela tiden se till att matcher bedrivs enligt spelreglerna, lagar och dessa tävlingsbestämmelser.

2. Det ska ska anses vara ett disciplinbrott för varje spelare eller klubbmedlem att, under eller i samband med en match, agera på ett sätt som kan skada cricketsportens,SCF:s, ICC:s eller RF:s anseende.

Enskild person eller förening som begår en överträdelse enligt vad som föreskrivs i dessa tävlingsbestämmelser, ska beroende på omständigheterna anmälas till TU respektive DN.

3. Alla förseelser under matchens gång hanteras av matchdomare enligt MCC Law 41 och 42 och bestraffas enligt 6.4 Code of Conduct, och ska rapporteras till SCF av matchdomaren.

4. En nivå 4-förseelse ska alltid anmälas till DN.

6.4 CODE OF CONDUCT
 Level 1. Följande förseelser av en spelare utgör ett nivå 1-brott:

1. Avsiktligt skada någon del av cricketplanen, utrustning eller redskap som används i matchen.
2. Genom ord eller handling visar missnöje med ett domarbeslut.
3. Användning av ett språkbruk som är obscent, kränkande eller förolämpande.
4. Att göra en obscen gest.
5. Överdrivet eller agressivt tilltalande (Sledging)
6. Avancera mot en domare på ett aggressivt sätt.
7. Varje annat fel, vars art enligt domarnas uppfattning är likvärdigt med en nivå 1-brott.

Om ett sådant brott begås, ska åtgärder av domare genomföras. Om det är första brottet av nivå 1 ska det medföra första och enda slutgiltiga varningen. Vid ytterligare brott av samma nivå i samma match ska laget bestraffas med 5 straffpoäng (5 runs).
 
 
Level 2. Förseelse av en spelare som utgör ett nivå 2-brott:
1. Genom ord eller handling visar allvarligt missnöje med ett domarbeslut.
2. Olämplig och avsiktlig fysisk kontakt med en annan spelare.
3. Kasta bollen på en spelare, domare eller en annan person på ett olämpligt och farligt sätt.
4. Att mot en annan spelare, domare, lagrepresentant eller åskådare, använda språkbruk eller gest, som är obscen eller av allvarligt förolämpande karaktär.
5. Varje annan förseelse, vars art enligt domarnas uppfattning är likvärdig med ett nivå 2- brott.

Om ett sådant brott begås, ska åtgärder av Domarna genomföras med 5 straffpoäng (5 runs).
 
Level 3. Förseelse av en spelare som utgör ett nivå 3-brott:
1. Hota en domare genom språk eller gest
2. Hota eller misshandla en spelare eller någon annan person utom domare

Om ett sådant brott begås, ska åtgärder av Domarna genomföras med 5 straffpoäng (5 runs), och den felande spelaren ska utvisas för 10 Overs. Ingen ersättare för utvisad spelare ska tillåtas under utvisning.
 
Level 4. Förseelse av en spelare som utgör ett nivå 4-brott:
1. Hotar att misshandla en domare.
2. Olämplig och avsiktlig fysisk kontakt med en domare
3. Fysiskt angrepp på en spelare eller annan person.
4. Begår annan våldshandling.

Om ett sådant brott begås, ska åtgärder av Domarna genomföras med 5 straffpoäng (5 runs ), och den felande spelaren ska utvisas för resterande del av matchen. Ingen ersättare för den utvisade spelaren ska tillåtas.
Matchdomaren ska anmäla förseelsen till DN, vilket kan leda till ytterligare bestraffning.
 

                                                                   7§ BILAGA 2

Uppförandekod Lag 41 och 42 ”Spelarens Uppförande”
Cricketsporten har sin grund i ”The Spirit of Cricket”, som ska respekteras och efterlevas av alla, både på och utanför spelplanen.

Oacceptabelt beteende som gäller för alla former av Cricket i Sverige
Domarna ska agera på oacceptabla beteenden både på och utanför planen. Fyra brottsnivåer och de motsvarande åtgärderna av domarna identifieras som nivå 1- nivå 2-, nivå 3- och nivå 4- brott i lag (Law) 42.2 till 42.5. Utöver dessa lagar (Laws) finns ytterligare lagar (Laws) enligt nedan.

Om någon av domarna anser att en spelares beteende, när som helst under matchen, är oacceptabelt, ska domaren ropa och signalera Ogiltig-boll (Dead ball). Den berörda domaren ska rapportera händelsen till den andra domaren, och tillsammans ska de avgöra om en förseelse har begåtts. Om så är fallet, ska domarna fastställa på vilken nivå förseelsen ingår (Law 41 till 42) se nedan, och sedan tillämpa de därmed sammanhängande sanktionerna.

För varje nivå 1 till 4,
·      Speltiden ska räknas som förlorad från utropet av Tid till utropet av spel.
·      Tiden för slutspelet på dagen ska förlängas med denna tidslängd.
·      Om tillämpligt, inga ”Overs” dras av under matchens sista timme enbart på grund av denna förlorade tid.

Kollektiv bestraffning

Kollektiv bestraffning innebär ett undantag från grundprincipen att alla är ansvariga för sina egna handlingar. I stället utsätts en hel grupp för en bestraffning, som alla kanske inte har begått. Varje form av kollektiv bestraffning är dock inte tillåten; endast de som kan identifieras med namn får straffas - inte laget eller gruppen i allmänhet.

Införandet av MCC (THE LAWS OF CRICKET 2017 CODE (2nd edition - 2019)
Nedan MCC (THE LAWS OF CRICKET 2017 CODE (2nd edition - 2019) lagar gäller för olämpligt uppförande på och utanför planen som leder till 5 straffpoäng (5 runs).

MCC Lag 1.4 Kaptensansvar
Kaptenerna är alltid ansvariga för att se till att spelet bedrivs enligt The Spirit of Cricket samt lagarna.
MCC-lagar som påverkar och medför 5 straffpoäng ”5 Runs” utöver Lag 42. Se nedan alla MCC- lagar i bilaga till tävlingsbestämmelserna.