Anmälan av förbundsärende

 Bestraffningsärende
- Om en klubb inte har betalat sina avgifter.
- Om ett lag inte kommit till tävling utan giltigt skäl.
- Om en avstängd spelare har spelat match.
- Om en tränare låtit en avstängd spelare, spela match.
- Den som bryter mot sekretessbestämmelser.
- Den som under träning eller match uppträtt förolämpande mot andra.
- Den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse,
  utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person.
  eller som hotat eller allvarligt kränkt någon.
- Den som genom osanna uppgifter vilselett eller försökt vilseleda annan person.
- Den som utbetalat eller tagit emot större ersättning än vad som är tillåtet.
- Den som i samband med val eller annan utövning av rösträtt otillbörligt inverkat
  eller försökt inverka på omröstningen, eller som på annat sätt berett sig eller annan,        eller försökt bereda sig eller annan, otillbörlig förmån.
- Den som brutit mot Cricketsförbundets tävlingsregler.
- Ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende.
- Otillåten vadhållning, matchfixning.

 Föreningsärende
- Överklagan gällande förening som vägrats medlemskap
- Överklagan gällande Cricketsförbundets beslut gällande tillämpning av tävlingsreglerna.
- Överklagan gällande beslut som Cricketsförbundets tagit och som strider mot gällande stadgar eller tävlingsbestämmelser.

 Tävlingsärende
- Alla tävlingsärenden som är relaterade till ligan och som inte kan beskrivas som ett bestraffningsärende.