Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Att skapa en ansökan om ekonomiskt bidrag kanske känns lite krångligt innan du försökt men det är väl investerad tid.
Ta chansen att få stöd för projekt och aktiviteter som utvecklar såväl verksamhet som förening och människor! Läs mer i menyn om de olika stöd som finns.

LOK-stöd

Om LOK-stödet

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd.
LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.
LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Från den 1 januari 2014 gäller nya LOK-stödsföreskrifter. Alla idrottsföreningar anslutna till Svenska Cricketförbund har rätt att söka lokalt aktivitetsstöd.
Du kan läsa allt om LOK-stöd på RF:s hemsida.
Det finns även andra möjligheter till ekonomiskt stöd för er som förening, bland annat anläggningsstöd, Idrottslyftet och Internationellt stimulansbidrag. Du hittar allt du behöver om ekonomiskt stöd på: www.rf.se


Projektstöd 2020

I år satsar vi på att nå nya målgrupper och att utbilda ledare.
16 klubbar har nu beviljats bidrag gällande rekrytering av nya målgrupper. Pengarna är nu slut, men SCF styrelse har avsatt ytterligare 100 000:- i föreningsstöd. Har er klubb inte beviljats projektstöd men ni planerar för aktiviteter under hösten 2020, finns det möjlighet att ta del av dessa pengar. Kontakta då klubbrådgivare Azam Khalil

azam.khalil@cricket.rf.se


Återrapport
I er återrapport ska ni rapportera om hu många som deltog, hur många var tjejer respektive killar, vilken ålder det var på deltagarna.
Bifoga foton eller andra dokument som visar att ni gjort aktiviteten.
Kvitton (på svenska) måste bifogas på alla inköp.
Skriv noggrant vad ni har gjort.

Utbildning
När det gäller bidrag till utbildning så finns det pengar kvar att söka. Vi planerar för att genomföra grundtränarutbildningen (SISU) på engelska på 3 platser (Stockholm, Göteborg, Malmö) under hösten 2020.
Första tillfället är i Stockholm 17-18 oktober.


Extra projektstöd 2020

Riktlinjer för extra projektstöd till klubbar
Det här gäller för de klubbar som vill ta del av de extra 100 000:- i föreningsstöd som styrelsen avsatt.
Klubben ska inte tidigare fått stöd av SCF från projektstödet.
Det ska vara till antingen barn/ungdomsverksamhet som är en ny verksamhet för klubben eller till att starta tjejverksamhet.

De kan få bidrag för att komma igång med verksamheten denna termin och stödet kan vara till:
-          Lokal/planhyra
-          Ledararvode
-          Marknadsföring
-          Informationsmöte med föräldrar
-          Frukt
-          Anpassad utrustning för barn eller tjejer/kvinnor – men inga stora belopp, klubben måste också satsa själva.
 
All verksamhet måste vara organiserad med återkommande träningar. De nya medlemmarna måste registreras i medlemsregistret i Idrottonline. Målet ska vara att verksamheten fortsätter även nästa år. LOK-stöd ska sökas för verksamheten. 
 
SCF kan göra kontroller av medlemsregister och även besök. Vi vill ta del av goda exempel som vi kan sprida i SCF:s kommunikationskanaler. Vi vill att klubben har kontakt med sin SISU konsulent gällande satsningen.Informera också er kommun om satsningen, det kan finnas ytterligare bidrag att få från SISU och kommunen. Stöd ges inte till ordinarie verksamhet inom klubben eller till lag som spelar i ligan.
Ansökan gör ni genom att skicka en beskrivning av er satsning till klubbrådgivare Azam Khalil

I projektbeskrivningen ska det framgå vilken satsning ni ska göra, vilken ny verksamhet som ni vill starta, en specifikation över era kostnader. Vilken egen ekonomisk satsning som klubben gör. Hur ni ska säkerställa att verksamheten fortsätter även i framtiden utan stöd från SCF.

Tränar och ledarkompetens
För att höja tränar- och ledarkompetensen hos alla cricketklubbar så kan klubbarna ansöka om Idrottsmedel. Distriktens/SISU  grundtränarutbildning är en prioriterad kurs som SCF kommer godkänna. Vi kommer även erbjuda Grundtränarutbildningen på engelska på tre olika platser (Stockholm, Göteborg och Malmö) under 2020.
SCF beviljar också bidrag till utbildningar i föreningskunskap, men ofta kan föreningen få den gratis i samverkan med SISU.

Ni kan max söka för 2 ledare från föreningen, 1000:-/deltagare

1. Ni ansöker om idrottsmedel
2. SCF godkänner er ansökan
3. Idrottsmedel betalas ut när ni har bokat er kurs/kurser
4. Efter avslutat projekt så lämnar ni in er återrapport med kopia på intyg och kopia på kostnaden för kursen

Ej genomförd utbildning eller om ledaren inte blir godkänd innebär återbetalning.
Ansökan gör ni på er idrottonline sida.
Frågor skickar ni till info@cricket.rf.se


Våra försäkringar

Våra cricketföreningar har genom sitt medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Cricketförbundet (SCF) ett grundläggande försäkringsskydd via Folksam. En cricketförening och deras medlemmar omfattas till exempel automatiskt av RFs grundförsäkring och alla spelare av vår idrottsförsäkring. Sedan finns möjlighet för våra föreningar att teckna en eller flera kompletteringsförsäkringar för t ex resor utomlands eller för inventarier och egna lokaler.

Through our membership in Riksidrottsförbundet (RF) and Swedish Cricket Federation (SCF), our cricket clubs have a basic insurance coverage through Folksam. For example, a cricket club and their members are automatically covered by RF's basic insurance and all players of our sports insurance. Then there is the opportunity for our associations to sign one or more supplementary insurance policies for eg travel abroad or for inventories and own facilities.

SCF:s olycksfallsförsäkring för spelare
Denna försäkring omfattar alla spelare i klubbar som är anslutna till förbundet. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när spelare deltar i match eller organiserad träning. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna, men för att få ersättning för kostnader som bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom krävs en reseförsäkring.

Läs mer om Idrottsförsäkring  K64838 här!


RF:s grundförsäkring
Alla cricketförening som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas utan kostnad av en grundförsäkring som täcker föreningens basbehov. Den innehåller bland annat en olycksfallsförsäkring för alla ideella ledare, tränare, funktionärer och domare då de utför ideellt uppdrag åt föreningen.
Grundförsäkringens innehåll:
- Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Rättsskyddsförsäkring
- Patientförsäkring
- Olycksfalls- och krisförsäkring för funktionärer och ledare

Läs mer om RF:s grundförsäkring här!
 

RF:s kompletteringsförsäkring
Den grundförsäkring som våra föreningar har genom Riksidrottsförbundet täcker föreningens basbehov, men det finns en del annat som en idrottsförening kan behöva försäkringsskydd för. Det är till exempel viktigt att ha utökad ansvarsförsäkring om föreningen arrangerar olika aktiviteter vid sidan om den ideella idrottsliga verksamheten, men också hur medlemmarna är försäkrade på resor som görs med föreningen eller om föreningen har idrottsmaterial av större värde.

Läs mer om RF.s kompletteringsförsäkring här!


Resetilläggsförsäkring
Som cricketförening har man möjlighet att teckna en resetilläggsförsäkring när föreningen åker utomlands för att spela. Förbundet rekommenderar därför alla som reser utanför Sverige för att spela cricket att teckna antingen resetilläggsförsäkringen som täcker hela året via RF.s kompletteringsförsäkring (läs mer ovan) eller försäkring K96 för enstaka resor.
 

Läs mer om resetilläggsförsäkringen som täcker alla resor under hela året här!

Läs mer om resetilläggsförsäkringen för enstaka resor här!


Klubbsatsning 2020 med SISU

SCF kommer tillsammans med SISU-konsulenterna i respektive distrikt göra en gemensam satsning för alla de Cricketklubbar som vill utvecklas och bli fler.
Satsningen är indelad i två delar:
Utbildning av styrelse och ledare
Stöd i arbetet med att få fler medlemmar och starta upp verksamhet för en ny målgrupp.

SCF kommer under 2020 presentera ett system för att certifiera alla klubbar utifrån olika nivåer (brons, silver och guld, platinum).
Kraven kommer vara olika inom de olika nivåerna och nedan är ett exempel på kritierier:
Kontinuerlig utbildning av styrelse, ledare, domare och protokollförare
Klubben har uppdaterade medlemsregister i Idrottonline, aktiv medlem ska vara ifyllt
Klubben söker LOK-stöd för organiserad verksamhet för medlemmar i åldern 7-25 år
Klubben har som mål att ha en bred verksamhet med barn, ungdomar, kvinnor, män och äldre
Klubben arbetar för jämställdhet (styrelse, ledare, medlemmar)
Klubben har årsmöten med årsmötesprotokoll
Klubben har en valberedning
Klubben arbetar med sin värdegrund och har en person som är ansvarig
 
De klubbar som anmäler sig till denna satsning kommer få möjlighet att
söka bidrag från SCF gällande stöd till rekrytering av nya målgrupper.
få stöd från SISU samt utbildning i föreningskunskap, värdegrund, barnkonventionen
få tillfälle att gå grundutbildning för tränare på engelska
få stöd från SCF och SISU gällande rekrytering av nya målgrupper
få delta på mötesplatser där klubbar utbyter erfarenheter
få stöd från SISU och SCF gällande anläggningsfrågan
Materialet som kommer att användas är: Inkludering av nya målgrupper
OBS! För att delta i en sådan här satsning måste klubben delta i utbildning gällande grundläggande föreningskunskap (om man inte tidigare har gjort det), uppdatera och sköta sitt medlemsregister i Idrottonline samt rapportera LOK-stöd för sin barn-och ungdomsverksamhet för medlemmar mellan 7-25 år. Om man inte vet hur man rapporterar LOK-stöd finns hjälp att få via SISU-konsulenten.

Här finns kontaktuppgifter till din SISU konsulent.

Förmåner och erbjudanden

Som en medlem i RF och Svenska cricketförbundet kan medlemsförening få
 en rabatt eller förmåner på verktyg som hjälper dig administrera din förening.  
 
Swedbank
I samarbete med Riksidrottsförbundet har Swedbank tagit fram och paketerat ett antal banktjänster, inklusive fakturering och bokföring, som underlättar hanteringen av föreningens ekonomi.

Mer om banktjänster för idrotten.

Fortnox
Effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring i din idrottsförening, spara tid och få full koll på ekonomin. 

Mer om Fortnox tjänster för idrotten
 

Microsoft Office 365
Microsoft erbjuda ideella förening en rabatt på deras produktivitetslösningar. Kvalificerande organisation kan skaffa Microsoft 365 Business Premium kostnadsfritt.

Läsa mer här!


Rabatter och förmåner
På denna sida kan du/ni som medlem i  Svenska Cricketförbundet hitta mycket bra erbjudanden för idrotten.
Ni kan exempelvis flyga med Braflyg eller åka tåg med SJ till idrottspris. Ni kan boka boende för idrottspris på Scandic eller Nordic Choice Hotel och mycket mera.

För mer information klicka här!