Rapport från årsmötet 2020

Mån 28 sep

Den 26 september genomfördes årsmötet för 2020. Glädjande nog hade 54 av 58 röstberättigade klubbar eget ombud på plats eller lämnat fullmakt. Eftersom SCF fyller 30 år passade vi på att fira med tårta. Det blev ett mycket trevligt årsmöte som leddes av mötesordförande Christer Pallin med GS Lena Lindahl vid sin sida som sekreterare.  Ordförande Zalmay Daftani började med att öppna mötet och GS Lena Lindahl berättade sedan om den spaning hon gjort under sitt första halvår på SCF.
Tänk vad många möjligheter det finns till utveckling av Svensk Cricket om alla kan samarbeta för sin älskade sport. Nu tar vi tillsammans nästa steg!
Sportchef Benn Harradine fick sedan möjlighet att berätta om kommande tävlingsforum som kommer genomföras i Göteborg, Malmö och Stockholm.
Här kommer vi tillsammans diskutera utveckling av ligan (herr, dam och ungdom) samt landslagsverksamheten. Håll utkik efter inbjudan.
Årssmötet flöt sedan på med många kloka diskussioner och flera viktiga beslut.

Styrelsens sammansättning
Zalmay Daftani - ordförande (vald till 2022)
Sanjay Kumar - ledamot (vald till 2022)
Junaid Khan - ledamot (vald till 2022)
Dinesh Adhikari - ledamot (vald till 2022)
Areeba Khan -ledamot (vald till 2021)
Pavitra Ramachandran - ledamot (vald till 2021)
Jayasree Sajja - ledamot (vald till 2021)
Lekmannarevisor
Sadat Sidiqi - Nacka CC
Valberedningen
Baboo Duggal - ordförande
Irene Persson -ledamot
Abdul Wasi Sayed -ledamot

Svenska Cupen för damer nu i Växjö!

Fre 18 sep

Den 24-25 oktober 2020
kommer Svenska Cupen
för damer arrangeras
i Tipshallen Växjö.
Vi uppmanar alla klubbar att
stödja Svensk damcricket
genom att uppmuntra era damer
att vara med!  För de som önskar delta kommer ett deltagarformulär
att publiceras här på hemsidan inom kort.

Uttagningsprocess för uttagning till landslag

Tor 17 sep

Här kan du läsa tydlig uttagnings process till alla landslag i Svensk cricket.

Uttagning till landslaget finns nu uppdaterad i dokumentbanken!
English
Process of selection for all Swedish national teams is now revised
and available in the document section of the homepage

GS har ordet

Tis 15 sep
Jag har nu jobbat drygt ett halvår på SCF och ett par månader i rollen som GS. Det är enormt spännande att vara en del av denna organisation med både utmaningar och framgångar.
ed mer än 15 års erfarenhet av arbete inom Idrotten och då främst från mina år i Svenska Gymnastikförbundet, som är stort förbund som hunnit fira 100 år och har 250 000 medlemmar så tar jag med mig det bästa till SCF. Det är ett fantastiskt arbete som sker i organisationen bland er klubbar och nyfiken som jag är så gick jag in idag och tittade på medlemssiffrorna, vi har nu passerat 5000 medlemmar, drygt 500 tjejer och hälften under 25 år, vilken utveckling på kort tid, tillsammans växer vi!
Jag har under min första tid på SCF arbetat hårt för att lära mig er organisation, sätta mig in i förbundsutvecklingsplanen, hur vår ekonomi styrs, vilka processer som driver arbetet framåt och jag ser att vi har ett stort arbete framför oss att se till att vi arbetar professionellt och effektivt. Våra resurser ska gå till utveckling inte administration.
Det första jag fick lägga min tid på i början var att se över förbundets hantering av ekonomin. Det fanns en del oklarheter från tidigare år och avsaknad av rutiner gällande främst arvode till domare. Nu har vi säkerställt alla processer som har med ekonomin att göra och vi har en god ekonomi med en budget i balans.
Jag har också börjat se över vår arbetsordning tillsammans med vår engagerade och kompetenta styrelse. Just nu pågår ett stort arbete med att säkerställa att vi alla känner oss trygga i det viktiga arbete som vår Disciplinnämnd gör. Jag är sedan en tid adjungerad som sekreterare i Disciplinnämnden, vilket gör att jag får helt neutralt utan möjlighet till påverkan ta del av de ärenden som kommer in. Med denna insikt ser jag att projektet Trygg Cricket är ett mycket viktigt arbete och att säkerställa att vår värdegrund genomsyrar hela organisationen.
Vi har under sommaren arbetat fram en viktig proposition gällande Disciplinnämndens oberoende och ni kan ta del av styrelsens förslag till beslut bland årsmöteshandlingarna.
Det jag också ser är att det saknas en del kompetens gällande förbundsarbete och jag är imponerad över vår styrelse och alla kommittéledamöter som under våren lagt ner många timmar på att medverka på de utbildningar jag kallat till, både gällande föreningskunskap, kunskap om förbundets styrande planer och idrottens bestraffningsregler. Nu är vi redo att ta nästa steg!
Vi har tuffa krav på oss från ICC och RF gällande den utveckling de vill se, främst gällande damcricket och cricket för barn och ungdomar och jag vill tacka våra fantastiska kommittéer, styrelsen och mina grymma medarbetare Benn och Azam för det arbete ni gör, nu tar vi Svensk Cricket till nästa nivå.
I höst fortsätter arbetet med att flytta allt operativt arbete från styrelse och kommittéer till kansliet, även administrationen av ligan. Kommittéerna och styrelsen som ska arbeta strategiskt och långsiktigt har fram till den 15 oktober att lämna in sina önskemål om budget för 2021. Senare i höst har vi ett ledningsforum tillsammans med anställda, styrelse och alla kommittéer där vi gemensamt fastställer verksamhetsplanen för 2021 som utgår från vår förbundsutvecklingsplan 20/21.
Nu ser jag fram emot att få träffa en del av er på det kommande förbundsmötet där vi tillsammans ska säkerställa att vi är på rätt väg, genom gemenskap – mångfald – allas rätt att vara med.
/Lena Lindahl

In english
Words from GS
I have now been a part of the SCF for about 6 months and had the role as GS for a few months. It is very exciting to be a part of this organization, with both its challenges and successes. With more than 15 years of experience working within sports, primarily through my work at the Swedish Gymnastics Federation – a big federation that has been around for more than 100 years and which has more than 250 000 members, I bring my best lessons learned into the SCF.
The work that is currently taking place within the organization and among individual clubs is truly amazing. Out of curiosity, I went to have a look at the number of members which has now surpassed 5000 – about 500 girls and half under the age of 25. What a development during a short period of time, we grow together!
During my initial time at the SCF I have worked hard to learn your organization, become involved in the federation’s plans for future development, understand how the finances are handled as well as what processes are currently driving the work forward. I see that we have a big task in front of us in making sure that vi are working in a professional and effective manner. Our resources should be devoted to further development, not administration.
One of the first things I had to focus on was to oversee how the federation is handling its finances. There were some uncertainties and lack of routines, especially in terms of the handling of fees for umpires. We have now made sure that all processes related to the handling of our finances are in order and that we are in a good financial position with a balanced budget.
Together with our very committed and competent Board, I have also begun to oversee the current work order. As of right now, a great deal of work is going into making sure that all of us feel safe and secure in the work performed by the Disciplinary Board. Since a while back, I have been appointed as secretary of the Disciplinary Board, which means that I without any ability to influence get to take part of all incoming errands. This has allowed me to gain valuable insights and to understand the importance of the “ Trygg Cricket” project as well as the work that goes into making sure that our core values characterize our entire organization.
During the summer, we developed a very important proposition regarding the independence of the Disciplinary Board, and you can find the Boards proposal among the documents for the AGM.
I also see that there has been a lack of competence in terms of how to manage the federation, and I am very impressed with the dedication and amount of work that has been put in by our Board and committee members this spring as they have participated in a number of training events to learn more about the federation and its “Förbundsutvecklingsplan” as well as the penal rules within sports. This has ensured that we are now ready to take on the next step!
We face tough demands from the ICC and RF in terms of their requirements for future development, especially within ladies cricket and cricket for children and youths, and I would like to extend a special thank you to our amazing committee members, the Board and my incredible co-workers Benn and Azam for all the work you do – let’s bring Swedish Cricket to the next level!
This fall, the work continues with making sure all operational work is transferred from the Board and the committees to the chancellery, including the administration of the league. The committee and the Board, which will be working strategically and with a long-term perspective, have until the 15th of October to hand in any requests regarding the budget for 2021. Later this fall we will have a management forum together with employees, the Board and committee members in order to
determine the business plan for 2021 which will be developed based upon the “Förbundsutvecklingsplanen” for future development for 20/21.
I am looking forward to seeing some of you at the upcoming AGM where we, together, will make sure that we are on the right path - a path characterized by solidarity, diversity and everyone’s right to participate.
/Lena Lindahl

Ungdomscricket 2021

Tis 15 sep
Hej alla cricket medlemmar!
Nu är det dags att registrera klubben och era lag
för juniormästerskap under 2020/21.
En påminnelse är för att man ska vara berättigad att tävla i UPL U19,
så måste alla kandidater nu vara registrerade i en klubb och spela i juniortävlingar. Detta kan göras möjligt genom att registrera ett lag i er klubb
eller genom att bilda ett samarbete med en annan klubb i Sverige.
Var vänlig fyll i formuläret för att registrera ert intresse nu.
Vi ser fram emot en blomstrande inomhus- och utomhussäsong!

Hello all club members!
Now is the time to enroll your club and teams for junior competitions in 2020/21
 A reminder that to be eligible to compete in UPL U19, all candidates must be presently registered in a club and playing in junior competitions.
This can be made possible through registering a team in your club
or through building a klubbsammarbete with another club in Sweden.
Kindly fill out the formular to enroll your interest now.
Looking forward to a prosperous indoor and outdoor season!

Svensk Cricket investerar i internationell expertis

Fre 11 sep
Svenska Cricketförbundet investerar i ungdomscricket, high-performance
och tillväxt genom anställningen av sydafrikanske cricketlegenden Jonty Rhodes som huvudtränare.
Sydafrikanske superstjärnan i cricket, Jonty Rhodes, kommer att flytta till Sverige för att dela sin expertis och erfarenhet tillsammans med den snabbt växande svenska cricketfamiljen. Rhodes, som tillbringat mer än 10 år som spelare i sydafrikanska landslaget, är betraktad som en av de bästa cricketspelarna någonsin.

Svenska Cupen Damer

Mån 7 sep
Svenska Cupen Damer spelas i Göteborg 12-13 september.
Göteborg Cricket Klubb välkomnar alla klubbdeltagare till Göteborg för Svenska Cupen T10 2020 – damer.
Eventet är organiserat av SCF med GCC som ansvarig värdklubb.
Information på engelska finns här! Information på svenska finns här!

Nyhetsarkiv
2020
September